این ویدئوی کوتاه، برای شناخت فرخزاد کافیست.‌ او نه آنارشیست بود و نه مقتول جمهوری اسلامی. جرمش این بود که بسیار می‌دانست و می‌فهمید و آن‌ها که بسیار می‌دانند و می‌فهمند، سخت‌تر از سایرین به پیری می‌رسند. او، فرخزاد بود … جرمش این بود که اسرار هویدا می‌کرد.